UCHWAŁA MIASTA  

ORDYNACJA WYBORCZA  

STATUT OSIEDLA 

 

Uchwała Miasta

Rady Osiedla została powołana przez Radę Miasta Wrocławia i działa na podstawie Statutu Osiedla. 

Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą Gminy Wrocław.

Rada Osiedla jest jednostką opiniującą dla Gminy Wrocław.

 

Zakres kompetencji obejmuje (ze Statutu Osiedla):

• występowanie do rady miejskiej i zarządu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich funkcji miasta na terenie osiedla;

• występowanie do zarządu miasta z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania nim;

• dokonywanie oceny pracy jednostek organizacyjnych miasta;

• opiniowanie projektów zezwoleń na szczególne rodzaje działalności gospodarczej;

• opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji: handlu, usług, rzemiosła;

• opiniowanie projektu budżetu miasta w części dotyczącej osiedla;

• uczestniczenie przedstawicieli rady osiedla w posiedzeniach rady miejskiej i jej komisji, jeżeli przedmiotem     posiedzenia są istotne sprawy dotyczące osiedla. 

 

Zakres opiniotwórczy obejmuje (ze Statutu Osiedla):

• plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla wraz z analizą uciążliwości dla środowiska;

• zbywanie nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych;

• lokalizacja inwestycji;

• plan rzeczowy i finansowy remontów kapitalnych i budowy: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną, budynków komunalnych; terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni komunalnej;

• przeznaczenia pustych lokali użytkowych;

• zmiana w rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej, przebiegu przez teren osiedla tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków;

• zmiana przeznaczenia obiektów: oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji;

• rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych usługowych i targowych.

 


  

ORDYNACJA WYBORCZA

UCHWAŁA NR XXIX/2258/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2004 r.

Powyższą uchwałą dodano nową część w Statucie Rady Osiedla Ołbin "Część IV a" Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla.

  

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla

 Rozdział 1

Zasady ogólne

 1

    1. Prawo wybierania ma każdy  mieszkaniec  Wrocławia  uprawniony  do głosowania,  zgodnie  z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw.

     2. Prawo wybierania do danej Rady przysługuje  osobom,  które  stale zamieszkują na obszarze działania tej Rady.

 2

     Wybranym  w  skład  Rady  może  być  każdy,  komu  przysługuje prawo wybierania do danej Rady.

 3

    Wybory   są   powszechne,   równe,   bezpośrednie   i   wolne   oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

 4

     Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów. Mandaty w danym okręgu  wyborczym  uzyskują  ci  kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

 Rozdział 2

Zarządzanie wyborów

 5

     1. Wybory do Rady zarządza się nie  później,  niż  na  dwa  miesiące przed upływem kadencji Rady.

     2. Wybory  do  Rady  zarządza  Miejska Komisja Wyborcza, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu  miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Rady.

     3. Zarządzenie, o  którym  mowa  w  ust. 2,  określa  dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji.

 6

     Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza na podstawie  danych   ewidencyjnych   ludności   dostarczonych   przez Prezydenta  Miasta  bada  i  potwierdza, osobno dla każdego osiedla, aktualną  liczbę   wybieranych   radnych,   odpowiednio   do   zasad określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

 Rozdział 3

Okręgi wyborcze

 7

     1. Radni wybierani są w okręgach wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkałych na obszarze działania Rady lub jego części.

     2. W  każdym  okręgu tworzonym do wyboru Rady wybiera się od 2 do 15 radnych.

     3. Przy  ustalaniu  okręgów  wyborczych  należy  uwzględniać   więzi społeczne  wynikające  z  tradycji  oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne,  a  także  interesy  miejscowej   wspólnoty   obywateli zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.

     4. Tworzenie  okręgów  wyborczych  i  ustalanie  liczby  wybieranych w nich radnych odbywa się z  zachowaniem  normy  przedstawicielstwa, wyrażonej   ilorazem   liczby   mieszkańców   osiedla   oraz  liczby wybieranych radnych.

     5. Liczba radnych wybieranych  w  okręgu  może  być  zwiększona  lub zmniejszona, jeżeli jest to uzasadnione względami,  o  których  mowa w ust. 3.

 8

     1. Miejska Komisja Wyborcza ustala, po konsultacji  z  Radą,  liczbę okręgów,  ich  granice  i  numery  oraz  liczbę  radnych wybieranych w każdym okręgu.  Jeżeli  Rada  nie  przedstawi  do  50  dnia  przed wyborami swojej opinii, to wówczas decyzje w tych sprawach podejmuje się bez konsultacji.

     2. Zarządzenie, o którym mowa w .5   ust. 1 oraz uchwałę Miejskiej Komisji  Wyborczej  ustalającą  okręgi  wyborcze   podaje   się   do wiadomości   wyborców   w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  najpóźniej w 45 dniu przed  dniem  wyborów.  W  obwieszczeniu  tym  podaje  się również siedziby osiedlowych komisji wyborczych.

 Rozdział 4

Obwody głosowania

 9

     1. W  celu  przeprowadzenia  głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące  od  500  do  15.000  mieszkańców,  chyba  że  szczególne okoliczności   uzasadniają  utworzenie  obwodu  głosowania  o  innej liczbie mieszkańców.

     2. W zakładach pomocy społecznej lub innych  zakładach  opiekuńczych można  utworzyć  odrębne  obwody głosowania, o ile w zakładzie stale zamieszkuje co najmniej 100 wyborców.

 10

     1. Właściwa  osiedlowa  komisja  wyborcza  na  wniosek   osiedlowego komisarza  wyborczego, najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, tworzy obwody głosowania, ustalając ich  granice  i  numery  oraz  wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych.

     2. Uchwałę   osiedlowej   komisji  wyborczej  o  utworzeniu  obwodów głosowania  podaje  do  wiadomości wyborców Miejska Komisja Wyborcza w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  najpóźniej  w  15 dniu przed dniem wyborów.

 Rozdział 5

Komisje wyborcze

 11

     1. Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

     1) Miejską Komisję Wyborczą;

    2) osiedlowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

     2. W osiedlu, w którym jest jeden obwód głosowania, nie powołuje się obwodowej komisji wyborczej.

 12

     1. Miejską  Komisję  Wyborczą  w  składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz  i  członkowie  w  liczbie  do  15  osób powołuje Rada Miejska.

     2. W  skład  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez  radnych  lub  organizacje społeczne i polityczne.

 13

     Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

     1) sprawowanie  nadzoru  nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez osiedlowe i obwodowe  komisje  wyborcze  i  udzielanie  im  w  miarę potrzeb wytycznych i wyjaśnień;

     2) zapewnienie  we  współdziałaniu z Prezydentem Miasta organizacji wyborów na obszarze miasta;

     3) tworzenie  okręgów  wyborczych  oraz  ustalanie  ilości  mandatów przypadających w danym okręgu;

     4) powoływanie  osiedlowych  komisarzy  wyborczych  i  osiedlowych komisji wyborczych;

     5) rozpatrywanie   skarg   na   działalność   osiedlowych   komisji wyborczych;

     6) ustalanie:  wzorów  protokołów  rejestracji  kandydatów,  wzorów protokołów  wyników  głosowania  i  protokołów   ustalania   wyników wyborów,  wzorów  kart  do  głosowania, wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania oraz zaświadczenie o wyborze na radnego;

     7) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym;

     8) zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa w .23  ust. 2 oraz dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym;

     9) podanie  do  wiadomości publicznej zbiorczych wyników wyborów do rad;

     10) przekazanie Radzie Miejskiej informacji o przebiegu  i  wynikach wyborów;

     11) wykonywanie   innych   czynności   przewidzianych   przepisami niniejszej ordynacji.

 14

     1. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza powołuje  komisarzy  osiedlowych  spośród  osób  zgłoszonych   przez organizacje polityczne, bądź inne organizacje społeczne.

     2. Do zadań osiedlowego komisarza wyborczego należy:

     1) przeprowadzenie wstępnych konsultacji z organizacjami społecznymi i politycznymi    działającymi  na terenie osiedla  oraz przedstawicielami Prezydenta Miasta dotyczących organizacji wyborów;

     2)  przedstawienie  Miejskiej  Komisji Wyborczej propozycji podziału osiedla na okręgi wyborcze oraz składu osiedlowej komisji wyborczej;

     3)  Przedstawienie  osiedlowej  komisji  wyborczej,  po  uzgodnieniu z Miejską Komisja Wyborczą, propozycji podziału  osiedla  na  obwody głosowania;

     4) informowanie mieszkańców  osiedla  o  zadaniach  i  kompetencjach organów osiedla, a także zasadach ordynacji wyborczej.

     3. Z   chwilą  powołania  osiedlowej  komisji  wyborczej,  komisarz wyborczy staje się z urzędu jej przewodniczącym.

 15

     1. Osiedlowe  komisje  wyborcze  w  składzie:  przewodniczący,  jego zastępca, sekretarz oraz od 2 do 7 członków powołuje Miejska Komisja Wyborcza najpóźniej w 45 dniu przed wyborami.

     2. Do zadań osiedlowych komisji wyborczych należy:

     1) tworzenie obwodów głosowania;

     2) powoływanie składów obwodowych komisji wyborczych;

     3) rejestrowanie kandydatów na radnych;

     4) sprawowanie   nadzoru   nad   przestrzeganiem  przepisów  prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie skarg na ich działanie;

     5) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania;

     6) ustalenie wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie;

     7) przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej;

     8) wydawanie radnym zaświadczeń o wyborze;

     9) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów  niniejszej ordynacji.

     3. W osiedlu,  w którym nie powołano komisji obwodowej, jej funkcje spełnia osiedlowa komisja wyborcza.

 16 

     1. Obwodowe  komisje  wyborcze  w  składzie:  przewodniczący, jego zastępca, sekretarz, od 2 do 4 członków powołuje osiedlowa komisja wyborcza najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.

     2. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:

     1)  podanie  do  wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach  przez  rozplakatowanie  na  obszarze  obwodu obwieszczeń, o  których  mowa  w  .23 ust. 2  oraz powiadomienie o siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej;

     2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

     3) czuwanie w  dniu  wyborów  nad  przestrzeganiem  przepisów  prawa wyborczego;

     4)  ustalenie  wyników  głosowania  w  obwodach  i  podanie  ich  do wiadomości  publicznej  oraz  przesłanie  protokołów  głosowania  do właściwej osiedlowej komisji wyborczej.

 17

     1. W   skład  komisji  wyborczych  wchodzą  wyborcy  zamieszkali  na obszarze działania  danej  Rady.  Członkowie  komisji  pełnią  swoje funkcje  honorowo;  mogą  otrzymywać diety na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Miejską.

     2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować  na radnego.

     3. Komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał  po zakończeniu ich działalności.

 18

      1. Obsługę  organizacyjno  -   administracyjną   Miejskiej   Komisji Wyborczej zapewnia Biuro Rady Miejskiej.

     2. Prezydent   Miasta   zapewnia  osiedlowym  i  obwodowym  komisjom wyborczym  lokale  oraz  środki  techniczne  i   organizacyjne dla przeprowadzenia wyborów.

  Rozdział 6

Zgłaszanie kandydatów

 19

     1. Kandydatów  na  radnych,  odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do właściwej  osiedlowej  komisji  wyborczej  najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

     2. Każde  zgłoszenie może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

     3. Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce  zamieszkania,  wskazując  jednocześnie  okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata.

     4. Do   każdego   zgłoszenia  kandydatury  należy  dołączyć  pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

     5. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, kandydat na radnego  może wnieść  o  oznaczenie  jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą  lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo  innej  organizacji  bądź grupy popierającej jego kandydaturę.

     6. Kandydować   można  tylko  w  jednym  okręgu  wyborczym  i  tylko z jednego zgłoszenia.

 20

     1. Zgłoszenie kandydatów na radnych powinno być podpisane  przez  co najmniej 15  wyborców  stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do zgłoszenia dołącza  się  wykaz  podpisów  wyborców  popierających zgłoszenie.

     2. Wyborca  popierający  zgłoszenie  obok  podpisu  podaje czytelnie swoje  imię,  nazwisko  i  adres  zamieszkania  oraz  numer   dowodu osobistego.

     3. Uprawnionym  do  składania  oświadczeń  w   sprawie   zgłoszenia, o którym  mowa  w ust.  1, jest jeden z wyborców wskazany w pisemnym oświadczeniu kandydata (kandydatów) spośród tych,  którzy  podpisali zgłoszenie.

 21

     1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza  niezwłocznie  rejestruje  we wskazanym okręgu wyborczym kandydatury na radnych, zgłoszone zgodnie z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji i zawiadamia o tym zgłaszających.

     2. Jeżeli  zgłoszenie  wykazuje  wady,  które  nie  dadzą się usunąć w terminie ustalonym dla  dokonywania  zgłoszeń,  komisja  stwierdza nieważność    zgłoszenia,    zawiadamiając    o   tym   niezwłocznie zgłaszających.

     3. Jeżeli zgłoszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa  niezwłocznie zgłaszających do  ich  usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie  zostaną  w  terminie  usunięte,  komisja  stwierdza  nieważność zgłoszenia.

     4. Uchwałę  stwierdzającą  nieważność  zgłoszenia  zgłaszający  mogą zaskarżyć, w ciągu 2  dni  od  daty  jej  otrzymania,  do  Miejskiej Komisji Wyborczej. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.

 22

     1. Jeżeli  w  terminie  ustalonym  dla  dokonywania zgłoszeń, liczba zgłoszonych kandydatów w danym okręgu wyborczym jest nie większa  od liczby  radnych wybieranych w tym okręgu, osiedlowa komisja wyborcza wzywa,   poprzez   rozplakatowanie   obwieszczeń,   do   dodatkowego zgłoszenia kandydatów. W takim wypadku termin zgłoszenia  kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni.

     2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną zarejestrowane  w  danym  okręgu  wyborczym  dodatkowe  kandydatury, a  liczba  kandydatów będzie wynosić co najmniej 75% liczby mandatów w  danym  okręgu,  mandaty w   tym   okręgu   otrzymuje się  bez przeprowadzania wyborów. O fakcie  tym właściwa komisja wyborczazawiadamia niezwłocznie Miejską Komisję Wyborczą.

     3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2, skład  Rady ukształtowany  zostałby poniżej 75 % liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza  się.  O  przyczynach  nieprzeprowadzenia   wyborów Miejska  Komisja  Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

     4. W sytuacji, o  której  mowa  w  ust.  3,  Rada  Miejska  ponownie zarządza wybory  w  terminie 6 miesięcy. Ponowne zarządzenie wyborów jest tylko jeden raz.

 23 

     1. Po  zarejestrowaniu kandydatur, osiedlowa komisja wyborcza ustala w porządku  alfabetycznym  rejestr  kandydatów  dla  każdego  okręgu wyborczego.

     2. Po  otrzymaniu z osiedlowej komisji wyborczej rejestru kandydatów Miejska   Komisja   Wyborcza    zleca  wydrukowanie obwieszczeń zawierających  dane  o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o których mowa w .19   ust. 5.

     3. Obwieszczenie, o  którym  mowa  w  ust.  2, powinno być rozesłane w dostatecznej ilości do obwodowych komisji wyborczych z  poleceniem rozplakatowania  w danym okręgu wyborczym najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

     4. Obwieszczenia są wywieszane w miejscach do  tego  przeznaczonych, w budynkach Urzędu Miejskiego oraz w siedzibach komisji wyborczych.

 24

     1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza skreśla z  rejestru  nazwisko kandydata  na  radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.

     2. O  skreśleniu  nazwiska  kandydata  komisja  zawiadamia  wyborców poprzez informację w lokalu wyborczym.

 25

     1. Kandydat   na   radnego  może  wyznaczyć  swojego  męża  zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

     2. Mąż zaufania  reprezentuje  interesy  kandydata  w  szczególności w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez obwodową i osiedlową komisję wyborczą.

     3. Przewodniczący  osiedlowej  komisji   wyborczej   wydaje   mężowi zaufania   zaświadczenie  uprawniające  go  do  obecności  w  lokalu obwodowej  komisji  wyborczej  w  czasie   wykonywania   przez   nią czynności.

 Rozdział 7

Karty do głosowania

 26

     1. Na  karcie  do  głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów na  radnych  zarejestrowanych  w  danym okręgu  wyborczym  wraz  z  ewentualnymi   oznaczeniami   kandydatów w sposób określony w .19   ust. 5.

     2. Na  karcie  do  głosowania  jest  zamieszczana zwięzła informacja o sposobie głosowania.

 27

     1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza na   podstawie  informacji  przekazanych  przez  właściwe  osiedlowe komisje wyborcze.

     2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Kartę do głosowania  opatruje  się  pieczęcią  właściwej  osiedlowej komisji wyborczej.

  Rozdział 8

Głosowanie

 28

     1. Głosowanie  odbywa  się  w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy, między godziną 8.00 a 20.00.

     2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza  sprawdza czy  urna  jest  pusta,  czy na miejscu znajduje się potrzebna ilość kart do  głosowania,  oraz  czy  w  lokalu  wyborczym  znajdują  się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.

     3. Od  chwili  zapieczętowania  aż  do  zakończenia  głosowania urny otwierać nie wolno.

 29

     1. Od chwili  rozpoczęcia  głosowania  do  chwili  jego  zakończenia w  lokalu  wyborczym  powinni  być  obecni: przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch  członków komisji.

     2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do  chwili  ustalenia  wyników głosowania w lokalu mogą być obecni mężowie zaufania.

 30

     1. Przed przystąpieniem  do  głosowania  wyborca  okazuje  obwodowej komisji  wyborczej  dowód  osobisty  lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.

     2. Na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1,  członek  komisji sprawdza czy wyborca stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a  następnie  wpisuje dane wyborcy (nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania) do  sporządzonej  w  tym  celu  listy wyborców. W  przypadku gdy obwód głosowania utworzony jest dla kilku okręgów  wyborczych,  listy  wyborców  sporządza  się  odrębnie  dla  każdego okręgu wyborczego.

     3. W  przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem prawa wyborczego członek Komisji sporządzający listę wyborców  winien  sprawdzić  czy wyborca  ujęty  jest  w  rejestrze  wyborców prowadzonym przez Urząd Miejski.    Niezbędne   warunki   dla   realizacji   tego   zadania, a  w  szczególności dyżury i łączność telefoniczną Urzędu Miejskiego z Komisją, zapewnia Prezydent Miasta.

     4. Wyborca  nieposiadający  dokumentu  uznanego  przez  Komisję   za wystarczający  do  stwierdzenia  jego tożsamości może powołać się na świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych  komisji.    Komisja,  po wykonaniu czynności  określonych  w  ust.    3,  może podjąć decyzję o wpisaniu  wyborcy do listy wyborców. Decyzja Komisji w tej sprawie jest ostateczna.

 31

     1. Po  wpisaniu  do  listy  wyborca  otrzymuje  od  komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w  rubryce listy wyborców na to przeznaczonej.

     2. Obwodowa  komisja  wyborcza  wydaje karty do głosowania opatrzone dodatkowo jej własną pieczęcią.

 32

     1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje  się  do  miejsca zapewniającego   tajność   głosowania,  znajdującego  się  w  lokalu wyborczym.

     2. Na karcie do głosowania wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak "x" w kratce z lewej  strony  obok  nazwisk  najwyżej tylu  kandydatów,  ilu  radnych  jest  wybieranych  w  danym  okręgu wyborczym.

     3. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności Komisji  wrzuca do urny kartę do głosowania.

 33

      O   godzinie   20.00   przewodniczący   zarządza  zamknięcie  lokalu wyborczego. Od  tej  chwili  mogą  głosować  tylko  wyborcy,  którzy przybyli do lokalu przed godziną 20.00.

  Rozdział 9

Ustalanie wyników głosowania

 34

     Niezwłocznie  po  zakończeniu  głosowania  obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.

 35

     1. Komisja ustala na podstawie listy wyborców  liczbę  osób,  którym wydano karty do głosowania.

     2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czy komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

     3. Kart  do  głosowania  przedartych  całkowicie  na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

     4. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania obwodowa  komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 36

     1. Głos  uważa  się  za  nieważny,  jeżeli  na  karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z  lewej  strony  obok  nazwisk  więcej kandydatów  niż  liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym albo nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony  obok  żadnego kandydata.

     2. Nieważne  są  karty  do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub  nie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

     3. Dopisanie  na  karcie  do  głosowania  dodatkowych  nazwisk  albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

 37

     1. Po  ustaleniu  liczby  głosów  ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje  do  obliczania  głosów   oddanych   na   poszczególnych kandydatów.

     2. W  przypadku gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów  oddanych na  poszczególnych  kandydatów,  następuje  oddzielnie  dla  każdego okręgu wyborczego.

 38

      1. Obwodowa  komisja  wyborcza  sporządza  w   dwóch   egzemplarzach protokół głosowania.

     2. W protokole wymienia się liczby:

     1) osób wpisanych do listy wyborców;

    2) oddanych głosów;

    3) głosów nieważnych;

    4) głosów ważnych;

    5) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

     3. Protokół  podpisują  wszystkie  osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół  opatruje się pieczęcią komisji.

     4. Mężom   zaufania   przysługuje   prawo  wniesienia  do  protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

     5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja  wyborcza podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

 39

     1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przesyła  niezwłocznie w  zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania do osiedlowej komisji wyborczej.

 

    2. Tryb przekazywania i  przyjmowania  protokołów,  o  których  mowa w ust. 1, ustala Miejska Komisja Wyborcza.

 40

     Po dokonaniu  czynności  wymienionych w    ust. 1 przewodniczący obwodowej  komisji  wyborczej  przesyła  niezwłocznie   Prezydentowi Miasta  karty  do  głosowania,  listę  wyborców  i  drugi egzemplarz protokołu głosowania.

 Rozdział 10

Ustalenie wyników wyborów

 41

     1. Na  podstawie  protokołów  otrzymanych  od   obwodowych   komisji wyborczych   osiedlowe  komisje  wyborcze  ustalają  wyniki  wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

     2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania.

 42

     1. Za  wybranych  w  danym  okręgu  uważa  się  kandydatów,   którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Liczba wybranych nie może być większa od liczby radnych wybieranych w tym okręgu.

     2. Jeżeli  dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, o  pierwszeństwie  rozstrzyga losowanie  przeprowadzone  przez przewodniczącego osiedlowej komisji wyborczej w obecności członków komisji i  mężów  zaufania.  Przebieg losowania uwzględnia   się   w  protokole  wyników  wyborów.  Zasady losowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.

 43

     1. Po ustaleniu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

     1) osób wpisanych do listy wyborców;

    2) oddanych głosów;

    3) głosów nieważnych;

    4) głosów ważnych;

    5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych radnych.

     2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w  skład  osiedlowej komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu.

     3. Mężom  zaufania  przysługuje  prawo  wglądu do protokołów oraz do wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

 44

     1. Protokół, o którym mowa w   , wraz z  protokołami  obwodowych komisji  wyborczych,  przewodniczący  osiedlowej  komisji  wyborczej przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

     2. Drugi egzemplarz  protokołu  wyników  wyborów  osiedlowa  komisja wyborcza przesyła do Prezydenta Miasta.

 45

     Niezwłocznie  po  sporządzeniu  protokołu  wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza  podaje  do  publicznej  wiadomości,  odrębnie  dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

     1) osób wpisanych do listy wyborców;

    2) oddanych głosów;

    3) głosów nieważnych;

    4) głosów ważnych;

    5)   głosów  ważnych  oddanych  na  poszczególnych  kandydatów  oraz nazwiska   i   imiona   wybranych   radnych   z   określeniem    ich przynależności.

 46

     Na  podstawie  protokołu  wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza wydaje radnym zaświadczenia o wyborze.

 Rozdział 11

Ogłoszenie wyników wyborów

 47

     1. Po   otrzymaniu  od  osiedlowych  komisji  wyborczych  protokołów z wyborów,  Miejska  Komisja  Wyborcza  ogłasza  w  Biuletynie  Rady Miejskiej  Wrocławia  wyniki  głosowania  i  wyniki  wyborów  do rad osiedlowych we Wrocławiu.

     2. Ogłoszenie, o  którym  mowa  w  ust. 1, powinno zawierać zbiorcze informacje o wynikach  głosowania  na  obszarze  miasta,  obejmujące liczby:

     1) osób wpisanych do list wyborców;

    2) oddanych głosów;

    3) głosów nieważnych;

    4) głosów ważnych.

     3. Ogłoszenie  zawiera  również  informacje  podane  według  okręgów wyborczych utworzonych  dla  wyboru  poszczególnych  rad  obejmujące liczby:

     1) osób wpisanych do list wyborców;

    2) oddanych głosów;

    3) głosów nieważnych;

    4) głosów ważnych;

    5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska

    i imiona wybranych radnych z określeniem ich przynależności.

 Rozdział 12

Ważność wyborów

 48

     1. W  ciągu  14  dni  od  dnia  wyborów  wyborca może wnieść protest przeciwko  ważności  wyborów,  jeżeli  dopuszczono  się   naruszenia przepisów  niniejszej  ordynacji,  a  naruszenie  to  mogło  wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.

     2. Protest wnosi się  na  piśmie  do  Miejskiej  Komisji  Wyborczej. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Komisja wzywa osobę wnoszącą protest  do  uzupełnienia  dokumentacji w ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

     3. Sprawy, o  których  mowa  w  ust.  1,  Miejska  Komisja  Wyborcza rozpatruje   na  posiedzeniu,  z  udziałem  przedstawiciela  komisji osiedlowej i zainteresowanych.

 49

      1. Miejska Komisja Wyborcza unieważnia w całości lub w części wybory w okręgu, jeżeli w wyborach w tym okręgu dopuszczono się  naruszenia przepisów  niniejszej  ordynacji,  a  naruszenie  to wywarło istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie.

     2. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim zakresie  i  od  jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

 50

     1. W  razie  unieważnienia  wyborów,  Rada  Miejska zarządza w ciągu 14 dni  od daty  unieważnienia  ponowne wybory  w odpowiednim okręgu wyborczym przy uwzględnieniu treści uchwały, o której mowa w .49 ,ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.

     2. Ponowne  wybory  przeprowadza  się  przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może  przewidywać krótsze terminy.

 Rozdział 13

Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady

 51

     1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

     1) śmierci;

    2) zrzeczenia się mandatu;

    3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

    4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne;

    5) zmiany w podziale Miasta na osiedla;

    6) nieobecności na posiedzeniach plenarnych Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

     2. Zmiana  miejsca  zamieszkania  w  trakcie  kadencji  nie powoduje utraty prawa wybieralności, o ile nastąpiło to w granicach Miasta.

     3. Wygaśnięcie  mandatów  radnych  następuje  również  w   przypadku rozwiązania Rady.

     4. Wygaśnięcie mandatu  radnego  w  przypadkach określonych w ust. 1pkt 1 - 4 stwierdza  Rada.    Natomiast  w  przypadkach  określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 - stwierdza Rada Miejska.

 52

      W  przypadku  wygaśnięcia   mandatu   radnego,   Rada   stwierdzając wygaśnięcie  mandatu,  podejmuje  uchwałę  o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata,  który  w  wyborach  uzyskał  kolejno  największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

 53

     1. Zmiana   w   podziale  Miasta  na  osiedla  powoduje  rozwiązanie odpowiedniej  Rady  i  konieczność  przeprowadzenia  nowych  wyborów w osiedlach, których ta zmiana dotyczy.

     2. Nowe wybory,  o  których  mowa  w ust.  1, zarządza Rada Miejska, ustalając  w  miarę  potrzeby  liczbę  wybieranych  radnych  w  nowo utworzonych okręgach wyborczych.

 54

      1. W   przypadku  obniżenia  się  liczebności  Rady  poniżej  połowy ustawowego składu Rada Miejska rozwiązuje Radę.

     2. Rada Miejska uchwali przeprowadzenie wyborów w osiedlu, w  którym Rada została rozwiązana  na skutek okoliczności opisanych w  ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od daty rozwiązania Rady.

 55

     Kadencja  Rady  i  radnych  wybranych  w  wyborach nowych, ponownych i  przedterminowych  upływa  z  dniem  upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie .5  ordynacji wyborczej.

  Rozdział 14

Przepisy końcowe

 56

     Koszty  związane  wyborami  pokrywane są z budżetu Miasta, z tym, że nie  dotyczy  to  kosztów  związanych  ze   zgłaszaniem   kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.

 57

     W   sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  ordynacją  wyborczą  mają zastosowanie  odpowiednio  przepisy  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików  województw (t.j. Dz. U.  z 2003 r. Nr 159, poz. 1597 ze zm.).

    Uchwała wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  

                                            WICEPRZEWODNICZĄCY

                                         RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

                                        JACEK OSSOWSKIUCHWAŁA NR XXIX/2258/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2004 r.

Powyższą uchwałą dodano nową część w Statucie Rady Osiedla Ołbin "Część IV a" Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla.

 


 

STATUT OSIEDLA

UCHWAŁA NR XIII/416/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołbin

 

     Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 7 i art. 42, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z  2001  r.  Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 § 1

     Nadaje się Osiedlu Ołbin statut o treści  stanowiącej  załącznik  do uchwały.

 § 2

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

 § 3

     1. Uchwała  podlega  opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

     2. Do  końca  bieżącej  kadencji   organów   Osiedla   stosuje   się dotychczasowe przepisy o wyborach 

rad osiedli.

     3. Z dniem  1  stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszejuchwale traci moc obowiązującą 

uchwała nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania  statutu  osiedla 

(Biuletyn Urzędowy  Rady  Miejskiej  Wrocławia  Nr 4,  poz.  65  ze zmianami)  z uwzględnieniem ust. 2.

 § 4

     Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                                    RADY MIEJSKIEJ

                                                   STANISŁAW HUSKOWSKI

 

Uchwała Nr XIII/416/03 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r.

Statut Osiedla Ołbin

C z ę ś ć I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Ołbin.

§ 2

Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle - Osiedle Ołbin,

Rada - Radę Osiedla Ołbin,

Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Ołbin,

Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Ołbin,

Radny - Członek Rady Osiedla Ołbin,

Komisja - Komisję Rady Osiedla Ołbin,

Zarząd - Zarząd Osiedla Ołbin,

Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołbin,

Sekretarz - Sekretarza Osiedla Ołbin,

Skarbnik - Skarbnika Osiedla Ołbin,

Miasto - Gminę Wrocław,

Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz. 2338),

Statut - Statut Osiedla Ołbin,

ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami).

§ 3

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy.

2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.

§ 4

1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach 

określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

C z ę ś ć II

Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5

1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem 

oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu 

jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent.

§ 6

Do zadań Osiedla należy:

1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków 

zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, 

Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie,

a) z organami Miasta,

b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi 

działającymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności 

w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,

d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji 

i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji 

celów publicznych,

g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,

h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla 

posterunków Policji,

i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 

od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania 

na obszarze Osiedla,

j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie 

ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,

k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form 

ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:

a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek 

organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:

- szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

- instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury,

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

- zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

- przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej 

lub handlowej poza strefą centrum,

- rozmieszczenia targowisk,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,

7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, 

w tym zwłaszcza wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla 

przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta,

8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych 

obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia,

10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników 

jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, 

w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów 

użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych 

każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania.

§ 7

1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa oraz 

określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki 

organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub 

wystąpienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym 

terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia 

przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

§ 8

1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), 

numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr 

oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła 

do jej końca.

4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku 

kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.

C z ę ś ć III

Władze Osiedla

§ 9

1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 

za pośrednictwem organów Osiedla.

2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 10

1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

2. Działania organów Osiedla są jawne.

3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady 

oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla 

na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Zarządu stosownych obwieszczeń. Nie wyklucza to możliwości używania równolegle środków 

masowego przekazu.

§ 11

Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

R o z d z i a ł 1

Rada

§ 12

1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3. W skład Rady wchodzi 21 radnych z zastrzeżeniem § 37.22 ust.2

§ 13

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych przez Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

              3. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 lit. i, Rada może upoważnić Zarząd do       

               wyrażania opinii.                                                                                                            

§ 14

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą sesję Rady po wyborach w nowej kadencji lub wyborach przedterminowych zwołuje 

Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

Obrady sesji do czasu wyboru 

Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego 

składu Rady w trybie określonym w ust. 1. Głosowanie nad odwołaniem może być przeprowadzone 

na następnej sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

4. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady 

może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji.

6. Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą 

funkcję na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.

§ 15

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na kwartał. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. 

Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu 

oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rady lub 1/4 ustawowego 

składu Rady zwykłą większością głosów.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący 

jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku 

dołączony jest porządek obrad oraz projektu uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej 

w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu sesji 

w tym trybie może odbyć się drogą ustną bezpośrednio lub telefonicznie.

5. W razie braku quorum na sesji zwołanej w trybie ust. 1 i 4 Przewodniczący bez otwarcia sesji 

wyznacza doraźnie termin następnej sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych 

o wyznaczonym terminie sesji w tym trybie.

6. Stwierdzenie braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje przerwanie jej obrad 

i wyznaczenie terminu ich wznowienia. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawcy powiadamiają 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego, 

przewodnicząc jej obradom lub powierzając prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.

§ 16

1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje,

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusję,

c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji 

i jednej polemiki.

3. Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo 

do zabrania głosu poza kolejnością.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad 

oraz naruszający prawa innych radnych w tym przekraczania limitu czasu ustalonego 

przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Zarządu 

i Przewodniczących Komisji.

6. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący 

a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

R o z d z i a ł 2

Komisje Rady

§ 17

1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania 

oraz skład osobowy.

2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana osoby przewodniczącego 

komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę 

potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą 

odbywać wspólne posiedzenia.

6. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze 

we własnym zakresie.

§ 18

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

3. Protokoły po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu są przekazywane Sekretarzowi celem 

ich dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.

R o z d z i a ł 3

Obowiązki i prawa radnego

§ 19

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami 

działającymi na jego terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla 

do rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca 

w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Zarządu 

według ustalonego harmonogramu.

§ 20

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców".

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej 

powstają i wypowiadają słowo "Ślubuję" lub formułę "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". 

Radni nieobecni na pierwszej 

sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.

§ 21

1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady i jej organów oraz Zarządu, a także 

w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.

2. Rada może zlecić radnemu przeprowadzenie szczegółowego postępowania w określonej sprawie 

i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.

3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla.

4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.

§ 22

1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 23

Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.

R o z d z i a ł 4

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie 

§ 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

§ 25

1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, 1 Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik 

i 1 członek Zarządu wybierani spośród radnych.

2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.

4. Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 26

1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów Rady.

2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska rozwiązuje Radę 

i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące 

od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.

3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie statutowym ulega 

rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych.

§ 27

1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania 

planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie 

Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej 

niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.

2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 

ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie 

na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku 

po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego

Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

3. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu 

może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu 

wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.

5. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo 

w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu w terminie 30 dni. 

Przepis § 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera nowego członka w 30 dni od dnia 

ustania członkostwa.

§ 28

1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku, 

o którym mowa w § 26 ust. 3.

2. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje 

rozwiązanie Zarządu i ustanowienie zarządu tymczasowego.

§ 29

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, w razie jego 

nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu.

3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie 

§ 6 pkt 7,

3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

§ 30

1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady.

3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania 

organów Osiedla w siedzibie Zarządu w stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego 

uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności 

jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

§ 31

1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji 

Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych 

kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

C z ę ś ć IV

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 32

1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie 

zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej.

3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.

§ 33

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym składa Przewodniczący 

lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.

§ 34

1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki 

oraz przedkłada go Prezydentowi wraz z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków.

2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu 

planu finansowego zgodnego z projektem budżetu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji 

o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

§ 35

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych 

w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób 

określony przez jednostkę organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla.

§ 36

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.

§ 37

1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego przygotowywane 

przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca 

roczne sprawozdanie Zarządu.

Dodano nową część; „C z ę ś ć IV a”  Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla                          

(zaczyna się § 37.1, § 37.2;  …  § 37.57)

C z ę ś ć V

Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 38

Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie 

za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, 

wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

§ 39

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na zasadach określonych 

w Statucie Wrocławia.

2. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w terminie 14 dni od ich podjęcia 

jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy uchwał pod kątem ich zgodności 

z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka przekazuje ją 

niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków 

przewidzianych Statutem Wrocławia.

5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym jednostka 

przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem 

zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.

§ 40

1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem 

jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu sprawuje Prezydent 

za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

C z ę ś ć VI

Postanowienia końcowe

§ 41

Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje jednostka organizacyjna Miasta 

wskazana przez Prezydenta.

§ 42

W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o następującej treści:

1) Rada Osiedla Ołbin,

2) Przewodniczący Rady Osiedla Ołbin,

3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Ołbin,

4) Przewodniczący Komisji ...... Rady Osiedla Ołbin,

5) Zarząd Osiedla Ołbin,

6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołbin,

7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Ołbin,

8) Sekretarz Osiedla Ołbin,

9) Skarbnik Osiedla Ołbin.

§ 43

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy 

po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala 

Rada Miejska.

Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Ołbin (poz. 3197)

 

Uwaga !

Kolorem czerwonym zaznaczono treści nowe lub zmienione UCHWAŁĄ NR XXIX/2258/04

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2004 r.(zmiany w statucie osiedla)

 

Objaśnienie:

Część - np. I

Rozdział - np. 1

Paragraf - np. 

§ 1

Ustęp - np. 1.

Punkt - np. 1)